IKOna smaku!
  • pl
  • en

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę za rok podatkowy 2020

 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez

IKO Kompania Drobiarska sp. z. o.o.
za rok podatkowy 2020

 

sporządzona zgodnie z art. 27c
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

 

 

 

Spis treści

Spis treści 2

I.     Wstęp. 3

1.     Definicje. 3

2.     Zakres i cel sporządzenia informacji 3

II.    Informacje. 5

1.     Ogólne. 5

2.     O stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych. 6

3.     Dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 8

4.     Odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych. 9

5.     Transakcjach z podmiotami powiązanymi 10

6.     Planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych. 11

7.     Wnioskach o wydanie. 12

a.    Ogólnej interpretacji podatkowej 12

b.    Interpretacji przepisów prawa podatkowego. 12

c.     Wiążącej informacji stawkowej 12

d.    Wiążącej informacji akcyzowej 12

8.     Dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w Krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 13

                            

 

 

I.            Wstęp

1.      Definicje

Sp. z o.o.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KAS

Krajowa Administracja Skarbowa

Spółka

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o.

OP

Ordynacja Podatkowa

2.      Zakres i cel sporządzenia informacji

Zgodnie z art. 27c w zw. z art. 27b Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:

-       podatkowe grupy kapitałowe;

-       podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości

są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

 

1)     informacje o stosowanych przez podatnika:

a)      procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b)      dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2)     informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3)     informacje o:

a)      transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4)     informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)      ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)      interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c)       wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d)      wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),

5)     informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

 

 

II.         Informacje

1.      Ogólne

Spółka dostrzega, że wpływy z podatków są niezbędne do zapewnienia porządku publicznego, umożliwiając jego szeroko pojęty  rozwój. Co więcej, spełniają one kluczową rolę w zapewnieniu stabilnych struktur, zarówno państwowych, jak i społecznych. Z tego też powodu, obowiązkiem każdej jednostki jest płacenie podatków w wysokości i w czasie przewidzianymi przez przepisy prawa. Spółka zdaje sobie sprawę, iż realizacja obowiązku podatkowego umożliwia rozwój wszystkim przedsiębiorcom i jednostkom w kraju – z nią włącznie.

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa, wykonywać należycie. Jednym z narzędzi należytej staranności, który Spółka wdrożyła, jest stworzenie własnej struktury organizacyjnej i zaangażowanie właściwych, kompetentnych osób, które są odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe.

 

 

2.      O stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

1)     Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki. Konkretne wykonywanie obowiązków zostało scedowane na zewnętrzny podmiot – biuro rachunkowe.

2)     W rezultacie główną jednostką odpowiadającą za realizację obowiązków podatkowych w Spółce jest podmiot zewnętrzny – zewnętrzne biuro rachunkowe..

Pracownicy tego biura sporządzają dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi, a Spółka podejmuje działania zapewniające zapłatę podatku z zachowaniem ustawowego terminu.

3)     Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany sposób.

Spółka wdrożyła następujące procedury mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych:

-       Politykę cen transferowych;

-       Politykę podatkową;

-       Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

-       Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych;

-       Procedurę w zakresie rozliczania faktur korygujących;

-       Procedurę weryfikacji dostawców oraz obsługę aplikacji dot. weryfikacja kontrahenta.

 

W celu dochowania najwyższego standardu profesjonalności spółka przekazała obowiązki związane ze sporządzaniem i przekazywaniem deklaracji podatkowych do zewnętrznych podmiotów, które profesjonalnie prowadzą działalność gospodarczą w tym zakresie (biuro rachunkowe).

 

 

Dodatkowo, Spółka podejmuje niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

 

3.      Dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Z powodu, że nie została zawarta żadna umowa o współdziałanie, Spółka nie jest stroną umowy o dobrowolnej współpracy z organami KAS, natomiast w przypadku nastąpienia bieżących wątpliwości odnośnie obowiązków podatkowych Spółka jest gotowa na konsultacje z administracją skarbową.

 

 

4.      Odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

-       W roku podatkowym 2020 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:

Rodzaj podatku

Rola Spółki

podatek dochodowy od osób prawnych

podatnik

podatek dochodowy od osób fizycznych

płatnik

podatek od towarów i usług

podatnik

podatek od nieruchomości

podatnik

podatek od środków transportu

podatnik

inne podatki, które nie odgrywają istotnej roli w działalności spółki

podatnik

-        

-       W roku podatkowym 2020 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu rozdziału 7a OP.

-       Spółka nie korzysta z innych ulg podatkowych.

-       W roku podatkowym 2020 Spółka z uwagi na treść zawartych umów leasingu i wytyczne w tym zakresie od Promotora spółka dokonała zgłoszenia jedynie 6 zgłoszeń w tym zakresie do organów podatkowych, przy czym dotyczyły one wyłączenie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

 

 

5.      Transakcjach z podmiotami powiązanymi

W roku podatkowym 2020 Spółka dokonała z uwagi na ryzyka związane z procesem produkcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT następujących transakcji, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Lp.

Rodzaj transakcji

Przedmiot transakcji

1.

Handlowa

Produkcja - dostawa, odbiór produktów

2.

Handlowa

Produkcja – dostawa wstępnych komponentów i  odbiór częściowo wytworzonych rzeczy

 

 

 

6.      Planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych

Spółka nie planowała ani nie podejmowała w 2020 r. działań restrukturyzacyjnych, które to mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów   powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT polegających w szczególności na:

-       połączeniu Spółki z innym podmiotem,

-       przekształceniu Spółki w inną spółkę,

-       wniesieniu wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału Spółki),

-       wymianie udziałów.

 

 

7.      Wnioskach o wydanie

a.     Ogólnej interpretacji podatkowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

b.     Interpretacji przepisów prawa podatkowego

Spółka w roku podatkowym 2020 złożyła jeden wniosek zawierający cztery pytania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

c.      Wiążącej informacji stawkowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

d.     Wiążącej informacji akcyzowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

 

 

8.      Dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w Krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o. o. | Augustowo 26, 64-050 Wielichowo | telefon 061 44 44 600, fax 061 44 44 601
realizacja: Studio Fabryka, projektowanie stron